Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z umową użytkownika serwisu GoShow.tv Postanowienia niniejszej Umowy regulują korzystanie z portalu GoShow oraz usług w nim zawartych. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie portalu zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Definicje

Warunki niniejszej umowy, („Umowa”) regulują stosunki między Tobą a GoShow.tv dotyczące korzystania z usług na stronie internetowej.

W niniejszej umowie „GoShow”(GoShow.tv) oznacza Media Game LLC 113 Barksdale Professional Center Newark, DE 19711-3258, USA, jako operatora witryny.

Użytkownik - osoba odwiedzająca witrynę internetową.

Strona internetowa(Witryna, Serwis) – medium dla prezentacji informacji przez Internet , z nazwą domeny www.goshow.tv wraz z wszystkimi subdomenami w obrębie strony.

Zawartość - Zawartość strony internetowej , składająca się z takich treści , między innymi , choć nie wyłącznie , filmów, fotografii, tekstów i obrazów wideo , wysyłanych i obsługiwanych przez osoby trzecie (lub wykonawcę ) na własny koszt i ryzyko .

Wykonawca- osoba oferująca usługi na rzecz Użytkownika za pośrednictwem GoShow.

Konto – zarejestrowane konto użytkownika z nazwą.

Żetony - pieniądze, które Użytkownik może wykorzystać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej , aby móc nabyć usługi Wykonawcy .

Pokaz prywatny – transmisja prywatna pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą za pośrednictwem GoShow.


Korzystanie z serwisu

Dostęp do strony internetowej jest dozwolony wyłącznie dla osób, które są pełnoletnie, zgodnie z ustawodawstwem danego kraju.

Konto jest wyłącznie do osobistego użytku i nie może być przekazywane osobom trzecim.

GoShow nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie hasła , co spowoduje dostęp osobom trzecim do konta użytkownika. W tym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez GoShow.

Aby móc korzystać ze wszystkich części Serwisu, użytkownik musi mieć internet, komputer, kamerę, szerokopasmowy dostęp do sieci internet oraz najnowsze wersje oprogramowania, które jest wymagane.

Użytkownik deklaruje, iż wszystkie podane informacje są prawdziwe i poprawne.

Użytkownik deklaruje, iż nie przekaże żadnych informacji osobistych, takich jak numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery komunikatorów internetowych oraz wszystkie inne środki, które pozwalają na bezpośredni kontakt z Użytkownikami Goshow.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie materiały, które może publikować za pomocą strony internetowej.

Użytkownikom jest zabronione podżeganie wykonawcy do seksu z nieletnimi , seksu ze zwierzętami , do popełnienia S & M, do samookaleczenia i niewoli i / lub wzbudzania wykonawcy do popełniania aktów , które są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa w kraju, w którym znajduje się użytkownika w czasie korzystania z Serwisu.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za materiały komunikacyjne ,które można publikować za pomocą tej strony, deklaruje, iż powstrzyma się od następujących czynności:

Rozprzestrzenianie na lub za pośrednictwem tej strony, informacji, które są oszczercze, nieprawdziwe, lub odnoszą się do prostytucji ,zoofilii, pedofilii, oraz wszelkie informację, które są uznane za sprzeczne z dobrą praktyką i moralnie niewłaściwe, a także wszelkie nielegalne informacje zabronione przez prawo. Użytkownik nie może zagrozić, nękać, znieważyć lub naruszyć jakichkolwiek praw osób lub podmiotów trzecich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż, nie może obrażać innych użytkowników, chyba że sobie tego życzą.

Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na stronie internetowej oraz oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż treści prezentowane na stronie internetowej mogą być wulgarne oraz zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne), a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.


Własność intelektualna

Goshow nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za materiały publikowane na jego stronie internetowej.

Obraz z kamery wideo, filmy i obrazy pozostają w gestii każdego właściciela konta, jako użytkownika Goshow. Proszę pamiętać, że obrazy z kamery są na żywo w czasie rzeczywistym.

Użytkownik deklaruje, że nie będzie robił żadnych kopii tej z strony, ani z kamer wideo i udostępniał ich osobom trzecim.

Użytkownik deklaruje, że posiada prawa autorskie do wszystkich publikowanych przez siebie materiałów na stronie. Wszelkie prawa własności intelektualnej, a także wszystkie podobne prawa przysługujące dla wszystkich usług, produktów i informacji oferowanych w serwisie odbywają się wyłącznie z nazwy i / lub jej przedstawiciela prawnego.

Jeżeli użytkownik wysyła teksty , zdjęcia, nagrania audio i video do GoShow lub pozostawia je na stronie internetowej , udziela GoShow licencji niewyłącznej, ogólnoświatowej i wieczystej do wyżej wymienionych materiałów i zabezpiecza GoShow przed przedstawicielem prawnym od odpowiedzialności osób trzecich .

Użytkownik deklaruje, iż nie narusza prawa osób trzecich (w szczególności, ale nie wyłącznie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej , takich jak znaki towarowe , rysunki , modele, artystów, patentów, know-how itp. ) Zgodnie z Ustawą, Prawem w danym kraju i miejscu zamieszkania .


Opłaty

Wykonawca zbierając napiwki w jakiejkolwiek formie (za pomocą celu, transmisji prywatnej, sugerowania lub innej podobnej metody) musi być widoczny dla innych użytkowników (musi być wyraźnie widoczny za pośrednictwem obrazu wideo) przy czym nie może być to nagranie lub inna metoda w której transmitujący nie będzie widoczny na żywo.

Zabronione jest oferowanie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza stroną internetową.

Zabronione jest używanie programów pozwalających na prezentowanie filmów, zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.

Użytkownik przyjmuję do wiadomości, iż GoShow.tv nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym żetonów.

Użytkownik transmisji prywatnej który nie jest Wykonawcą transmisji prywatnej ma prawo zgłosić transmisję podczas określonego przez transmitującego czasu jej trwania do sprawdzenia przez moderatora prawidłowego przebiegu transmisji. W takim przypadku żetony zostaną zablokowane do czasu sprawdzenia transmisji przez moderatora (nie dłużej niż 7 dni) i przyznane jednej ze stron uczestniczących w transmisji.

Podejrzane transakcje zakupu żetonów oraz ich wypłaty (szczególnie mogące stanowić próbę wyłudzenia oraz działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł) będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą konta użytkownika.


Wypłaty

Przelewy z tytułu wypłaty środków potwierdzane są każdego 15-go i 30-go dnia miesiąca. Czas realizacji do 7 dni roboczych. Aktualną wartość żetonów użytkownika w walucie lokalnej jest widoczna po zalogowaniu na stronie. Szczegóły odnośnie wypłat znajdują się w menu „Wypłaty”.

W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa, GoShow będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.

Każdy użytkownik, który nie przestrzega zasad i klauzul niniejszego regulaminu ponosi wszelkie konsekwencje, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek skarg do GoShow , a także jego konto zostanie natychmiast zablokowane , bez możliwości zwrotu żetonów.

Klikając na przycisk [ Akceptuję ] , możesz przejść na www.goshow.tv i deklarujesz, iż będziesz korzystać z serwisu zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami stosowania i przestrzegania wszystkich zasad .

GoShow gwarantuje jedynie rolę pasywnego nadajnika technicznego w celu dystrybucji i przekazywania swoich danych na stronie internetowej. Pod żadnym pozorem GoShow nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości publikowanych , rozpowszechnianych i przekazywanych .


Prawo i właściwy sąd

Spory wynikające z niniejszych Warunków lub z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla GoShow, z wyjątkiem przepisów dotyczących kompetencji , które wymagają innego sędziego lub sądu, którego należy uznać za właściwy.